Фізика

Тема «Розв’язування вправ на рівномірний та нерівномірний прямолінійний рух»

Виконати тестові завдання

1.Якщо тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однакові шляхи , то такий рух називають :

а)прямолінійним рівноприскореним ; б) прямолінійним рівномірним ; в) нерівномірним ; г) криволінійним .

2. Швидкість тіла при рівномірному русі визначають за формулою :

а) ; б) ; в) г)

3. Одиниці вимірювання швидкості в СІ :

а) 1 км/год ; б) 1 м/с ; в)1 км/с ; г)1 м/хв.

4.Якщо швидкість тіла в кожний момент часу є різною , то такий рух називають

а) рівномірним ; б) нерівномірним ; в) криволінійним ; г) механічним

5. Рівномірний рух відрізняється від нерівномірного :

а) швидкістю руху ; б) пройденим шляхом ; в) траєкторією ; г) переміщенням

6. Графіком прямолінійного рівномірного руху є :

а) пряма лінія ; б ) парабола ; в)гіпербола ; г) ламана лінія

7. Автомобіль рухається по шосе зі швидкістю υ. Відносно якого тіла відліку його швидкість дорівнює 0.

а)відносно дерева на узбіччі ; б) відносно самого автомобіля ; в) відносно пішохода , що йде по дорозі ; г) відносно зустрічного автомобіля.

8. Лінія , яку описує в просторі тіло в результаті свого руху називається :

а) переміщення ; б) траєкторія ; в) шлях ; г) довжина .

9. Чи може переміщення дорівнювати нулю

а) може; б) не може; в) завжди дорівнює нулю; г) залежно від вибору системи координат

06.10.2021